Przejdź do treści

Prognoza gospodarcza z jesieni 2020 r.: Przerwany proces odzyskiwania równowagi – ponowne nasilenie pandemii zwiększa niepewność

 
 
 

logo komisjaPandemia COVID-19 oznacza poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej, a jej skutki społeczne i ekonomiczne są bardzo dotkliwe. W pierwszej połowie roku działalność gospodarcza w Europie narażona była na poważny wstrząs; w trzecim kwartale nastąpiło pewne odbicie, wraz ze stopniowym znoszeniem środków ograniczających. Jednak ponowne nasilenie pandemii w ostatnich tygodniach powoduje zakłócenia, ponieważ władze poszczególnych krajów wprowadzają nowe środki w zakresie zdrowia publicznego celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Sytuacja epidemiologiczna oznacza, że przewidywania dotyczące wzrostu w okresie objętym prognozą są obarczone niezwykle wysokim stopniem niepewności i narażone na ryzyko.

Przerwane i niepełne ożywienie gospodarcze

Według prognozy gospodarczej z jesieni 2020 r. gospodarka strefy euro skurczy się o 7,8 proc. w 2020 r., a następnie wzrośnie o 4,2 proc. w 2021 r. i o 3 proc. w 2022 r. W prognozie przewidziano, że gospodarka UE skurczy się o 7,4 proc. w 2020 r., a następnie wzrośnie o 4,1 proc. w 2021 r. i o 3 proc. w 2022 r. W porównaniu z prognozą gospodarczą z lata 2020 r. przewidywany wzrost gospodarczy zarówno dla strefy euro jak i UE jest nieco wyższy na 2020 r. i niższy na 2021 r. Oznacza to, że zgodnie z oczekiwaniami w 2022 r. produkcja nie osiągnie poziomu sprzed pandemii – ani w strefie euro ani w UE.

Czytaj więcej...

Rozwój społecznej gospodarki rynkowej UE: odpowiednie wynagrodzenia minimalne dla pracowników we wszystkich państwach członkowskich

 
 

logo komisjaKomisja przedstawia 28 października wniosek ustawodawczy dotyczący dyrektywy UE, która ma zapewnić ochronę pracowników unijnych dzięki odpowiednim wynagrodzeniom minimalnym, umożliwiającym godne życie niezależnie od miejsca pracy. Wynagrodzenia minimalne ustalone na odpowiednim poziomie mają nie tylko pozytywne skutki społeczne, ale również przynoszą szersze korzyści gospodarcze – zmniejszają nierówności płacowe, pomagają utrzymać popyt krajowy i zwiększają chęć podjęcia pracy. Odpowiednie wynagrodzenia minimalne mogą również przyczynić się do zmniejszenia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, ponieważ więcej kobiet niż mężczyzn otrzymuje płacę minimalną. Nowy wniosek przyczyni się również do ochrony tych pracodawców, którzy płacą pracownikom godziwe wynagrodzenie, co umożliwi uczciwą konkurencję.

Obecny kryzys dotknął w szczególności sektory o wyższym odsetku pracowników nisko opłacanych, takie jak usługi sprzątania, handel detaliczny, opieka zdrowotna i długoterminowa oraz opieka rezydencjalna. Zapewnienie pracownikom godnego życia i ograniczenie ubóstwa pracujących jest ważne nie tylko w czasie kryzysu, ale również ma zasadnicze znaczenie dla trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska dokonała pierwszej emisji obligacji społecznych w ramach instrumentu SURE

 
 
 

logo komisjaKomisja Europejska przeprowadziła w ramach unijnego instrumentu SURE pierwszą emisję obligacji społecznych o wartości 17 mld euro, aby pomóc chronić miejsca pracy i utrzymać zatrudnienie. Wyemitowano dwa rodzaje obligacji: o wartości 10 mld euro z terminem wykupu w październiku 2030 r. i o wartości 7 mld euro z terminem wykupu w 2040 r. Inwestorzy byli bardzo zainteresowani tym posiadającym wysoki rating instrumentem, tak że oferta zakończyła się ponad 13-krotną nadsubskrypcją, co pozwoliło uzyskać korzystną wycenę obu obligacji.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: Po raz pierwszy w historii Komisja emituje na rynku obligacje społeczne w celu pozyskania środków finansowych, które pomogą utrzymać zatrudnienie. Jest to bezprecedensowy krok na miarę wyjątkowych czasów, w których żyjemy. Nie szczędzimy wysiłków, aby chronić podstawy egzystencji w Europie. Cieszę się, że państwa, które poważnie ucierpiały wskutek kryzysu, otrzymają szybko wsparcie w ramach SURE.

Czytaj więcej...

Najnowsze badanie Eurobarometr (lipiec-sierpień): Sytuacja gospodarcza jest głównym przedmiotem obaw obywateli UE w świetle pandemii koronawirusa

 
 

finanseW trudnym okresie pandemii koronawirusa zaufanie do UE pozostaje stabilne, a Europejczycy ufają, że UE podejmie w przyszłości właściwe decyzje w odpowiedzi na pandemię. W opublikowanym dziś nowym standardowym badaniu Eurobarometr obywatele Unii Europejskiej jako trzy główne problemy na szczeblu UE wskazali sytuację gospodarczą, stan finansów publicznych państw członkowskich i imigrację. Sytuacja gospodarcza jest również głównym przedmiotem obaw, jeśli chodzi o poszczególne kraje, a kolejnymi problematycznymi dziedzinami są zdrowie i bezrobocie.

W nowym badaniu Eurobarometr przeprowadzonym w lipcu i sierpniu obawy dotyczące sytuacji gospodarczej znajdują odzwierciedlenie w postrzeganiu obecnego stanu gospodarki. 64 proc. Europejczyków uważa, że sytuacja jest „zła”, a 42 proc. uważa, że gospodarka ich kraju odbuduje się po negatywnych skutkach pandemii koronawirusa „w 2023 r. lub później”.

Europejczycy są podzieleni (45 proc. „zadowolonych”, a 44 proc. „niezadowolonych”), jeśli chodzi o środki podjęte przez UE w celu walki z pandemią. 62 proc. respondentów oświadcza jednak, że ufa, iż UE podejmie w przyszłości właściwe decyzje, a 60 proc. wyraża się optymistyczne co do przyszłości UE.

  1. Zaufanie do UE i jej postrzeganie

Pomimo różnego postrzegania przez opinię publiczną w czasie pandemii zaufanie do Unii Europejskiej utrzymuje się od jesieni 2019 r. na stałym poziomie i wynosi 43 proc. Wzrosło zaufanie do rządów i parlamentów krajowych (odpowiednio 40 proc., +6 punktów procentowych i 36 proc., +2 punkty procentowe).

Czytaj więcej...

Program prac Komisji na rok 2021– od strategii do realizacji

 
 

komisja europejskaKomisja przyjęła dziś swój program prac na 2021 r., który ma sprawić, że Europa stanie się zdrowsza, sprawiedliwsza i że będzie lepiej prosperować, zwiększając tempo długoterminowej transformacji w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki, przygotowanej do przejścia w erę cyfrową. Zawiera on nowe inicjatywy ustawodawcze dotyczące wszystkich sześciu ambitnych założeń zawartych w wytycznych politycznych przewodniczącej Ursuli von der Leyen's, zgodnie z jej pierwszym orędziem o stanie Unii. Realizując cele określone we wspomnianym programie prac, Komisja będzie nadal dokładać wszelkich starań w celu zarządzania kryzysem oraz zwiększania odporności europejskich gospodarek i społeczeństw.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, oświadczyła: Naszym najwyższym priorytetem będzie nadal ratowanie ludzkiego życia i źródeł utrzymania zagrożonych pandemią koronawirusa. Osiągnęliśmy już bardzo wiele. Jednak Europa nie pokonała jeszcze kryzysu, obecnie mamy do czynienia z uderzeniem drugiej fali. Musimy zachować czujność i wzmocnić nasze wysiłki. Musi to zrobić każdy z nas. Komisja Europejska będzie kontynuować działania w kierunku zapewnienia Europejczykom szczepionki, ale także w celu wsparcia naszych gospodarek w procesie odbudowy – za sprawą zielonej i cyfrowej transformacji.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie, powiedział: Gwarantując, aby Europa poradziła sobie z pandemią i jej niszczycielskimi skutkami, wyciągamy z kryzysu kolejne wnioski. W związku z tym priorytety określone w programie prac nie tylko przyczynią się do odnowy gospodarczej, ale także do zwiększenia naszej długoterminowej odporności: dzięki przyszłościowym rozwiązaniom we wszystkich obszarach polityki. W tym celu możliwie najefektywniej skorzystamy z strategicznych prognoz oraz z naszych zasad stanowienia prawa – opartych na dowodach, przejrzystych, skutecznych i przygotowanych na przyszłość.

Czytaj więcej...