Przejdź do treści

Jesienny pakiet europejskiego semestru: wspieranie trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w warunkach dużej niepewności

 
 
 

logo komisjaKomisja Europejska przedstawiła wczoraj (tj. 18.11) jesienny pakiet dotyczący polityki gospodarczej, zawierający m.in. opinie w sprawie projektów planów budżetowych dla strefy euro na 2021 r. oraz zalecenia w sprawie polityki dla strefy euro. Jest to drugi etap cyklu europejskiego semestru na 2021 r. Rozpoczął się on we wrześniu wraz z opublikowaniem rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego, której centralnym elementem jest koncepcja konkurencyjności połączonej ze zrównoważonym rozwojem. Strategia ta zawiera również wytyczne dla państw członkowskich dotyczące opracowania krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, a także określa powiązania między europejskim semestrem a Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Przedstawiony dziś pakiet przygotowano na podstawie prognozy gospodarczej z jesieni 2020 r., która powstawała w warunkach dużej niepewności i w której przewiduje się, że wskutek wstrząsu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa produkcja w strefie euro i w całej UE spadnie w 2022 r. poniżej poziomu sprzed pandemii.

Opinie dotyczące projektów planów budżetowych państw członkowskich strefy euro

opiniach w sprawie projektów planów budżetowych na 2021 r. uwzględniono obecny kryzys zdrowotny, wysoki poziom niepewności i poważne pogorszenie koniunktury gospodarczej wynikające z pandemii COVID-19. Z uwagi na uruchomienie ogólnej klauzuli wyjścia przewidzianej w pakcie stabilności i wzrostu zalecenia dotyczące polityki budżetowej, wydane przez Radę w lipcu 2020 r., miały charakter jakościowy. Dzisiejsze opinie dotyczą zatem w szczególności tego, czy środki wsparcia budżetowego planowane na 2021 r. mają charakter tymczasowy, a jeżeli nie, to czy przewiduje się środki kompensacyjne.

Czytaj więcej...

Nowy program na rzecz konsumentów: Komisja Europejska zamierza wzmocnić pozycję konsumentów, by mogli oni stać się siłą napędową transformacji

 
 
 

pexels andrea piacquadioKomisja Europejska uruchomiła 13 listopada br.  nowy program na rzecz konsumentów, aby umożliwić europejskim konsumentom odgrywanie aktywnej roli w transformacji ekologicznej i cyfrowej. Program ten dotyczy również sposobów zwiększenia ochrony i odporności konsumentów w trakcie i po zakończeniu pandemii COVID-19, która przyniosła z sobą wiele poważnych wyzwań mających wpływ na codzienne życie konsumentów. Konkretniej rzecz ujmując, w programie przedstawiono priorytety i kluczowe działania, które wraz z państwami członkowskimi należy podjąć na szczeblu europejskim i krajowym w ciągu najbliższych 5 lat. Będą one obejmowały m.in. nowy wniosek ustawodawczy mający na celu zapewnienie konsumentom lepszych informacji na temat zrównoważonego rozwoju, dostosowanie obowiązujących przepisów do transformacji cyfrowej, a także plan działania dotyczący bezpieczeństwa produktów z Chinami.

Wiceprzewodnicząca ds. wartości i przejrzystości, Věra Jourová, powiedziała: „Chcemy wzmocnić pozycję konsumentów, aby mogli oni wnieść swój wkład w transformację ekologiczną i cyfrową. Jednocześnie musimy zadbać o to, by nasze przepisy chroniące prawa konsumentów nadążały za obecnymi realiami cyfrowymi, w szczególności dzięki energicznemu egzekwowaniu przepisów i większej odpowiedzialności platform internetowych.”

Czytaj więcej...

Budżet UE: Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie pakietu o wartości 1,8 bln euro, który pomoże w budowie bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej Europy

 
 

logo komisjaKomisja Europejska z zadowoleniem przyjęła 10 listopada porozumienie między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w Radzie w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu Europy oraz tymczasowego narzędzia służącego odbudowie gospodarki – NextGenerationEU. Pakiet ten opiewa łącznie na 1,8 bln euro i kiedy zostanie przyjęty, stanie się największym pakietem, jaki kiedykolwiek finansowano za pomocą budżetu UE. Przewidziane w nim środki pomogą w odbudowie Europy po pandemii COVID-19, a za ich sprawą nasz kontynent stanie się bardziej przyjazny dla środowiska, bardziej cyfrowy, odporniejszy i lepiej przygotowany na obecne i przyszłe wyzwania.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen stwierdziła: Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze porozumienie w sprawie naszego planu odbudowy dla Europy i kolejnych wieloletnich ram finansowych. Musimy teraz podjąć kolejne kroki, aby do końca roku sfinalizować porozumienie w sprawie następnego długoterminowego budżetu i narzędzia NextGenerationEU. Potrzebna jest pomoc dla obywateli i przedsiębiorstw ciężko doświadczonych przez kryzys związanym z koronawirusem. Nasz plan odbudowy pomoże nam przekształcić wyzwania związane z pandemią w szansę na odbudowę, której motorem będzie transformacja ekologiczna i cyfrowa.

Czytaj więcej...

Tworzenie Europejskiej Unii Zdrowotnej: Większa gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe w Europie

 
 

lekarzKomisja Europejska podjęła 11 listopada pierwsze kroki w kierunku utworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej, zapowiedzianej przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii. Komisja przedstawia szereg wniosków mających na celu wzmocnienie unijnych ram bezpieczeństwa zdrowotnego i roli kluczowych unijnych agencji w zakresie gotowości na sytuacje kryzysowe i reagowania na nie. Aby zintensyfikować walkę z pandemią COVID-19 i przyszłymi zagrożeniami zdrowia, potrzebna jest ściślejsza koordynacja na szczeblu UE. Czerpiąc naukę z obecnego kryzysu, dzisiejsze wnioski zapewnią większą gotowość i lepszą reakcję podczas obecnych i przyszłych kryzysów w dziedzinie zdrowia.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: Naszym celem jest ochrona zdrowia wszystkich obywateli Europy. Pandemia koronawirusa podkreśliła potrzebę silniejszej koordynacji na poziomie unijnym, bardziej odpornych systemów opieki zdrowotnej i lepszego przygotowania na przyszłe kryzysy. Zmieniamy sposób radzenia sobie z transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia. Dziś zaczynamy budować Europejską Unię Zdrowotną, aby zapewnić obywatelom wysokiej jakości opiekę w sytuacjach kryzysowych oraz wyposażyć Unię i jej państwa członkowskie w narzędzia niezbędne do zapobiegania sytuacjom zagrożenia zdrowia, które dotykają całą Europę, oraz zarządzania tymi sytuacjami.

Wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas skomentował: Dzisiaj robimy duży i znaczący krok w kierunku prawdziwej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Wzmacniamy nasze wspólne zarządzanie kryzysowe w celu przygotowania się na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia i reagowania na nie. Nasze unijne agencje muszą dysponować mocniejszymi mandatami, aby lepiej chronić obywateli UE. Jedyną drogą walki z pandemią COVID-19 i przyszłymi sytuacjami zagrożenia zdrowia jest większa koordynacja przy pomocy skuteczniejszych narzędzi na szczeblu unijnym.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Obywatele Europy bardziej niż kiedykolwiek martwią się o zdrowie. W czasach kryzysu słusznie oczekują, że UE będzie odgrywać bardziej aktywną rolę. Dziś wzmacniamy fundamenty bezpieczniejszej, lepiej przygotowanej i bardziej odpornej UE w dziedzinie zdrowia. Będzie to istotna poprawa naszej zdolności wspólnego reagowania. Europejska Unia Zdrowotna ma na celu przygotowanie się do wspólnych zagrożeń dla zdrowia i stawianie im czoła razem, jako Unia. Musimy to zrobić, aby spełnić oczekiwania naszych obywateli.

Czytaj więcej...

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych: „Kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej”

 
 

LaptopOrazTabletEuropejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020 odbędzie się wirtualnie w całej Unii Europejskiej w dniach 9-13 listopada 2020 r. Jest on organizowany przez Komisję Europejską we współpracy z niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. To piąta edycja tego wydarzenia, które ma zachęcać osoby w każdym wieku do odkrywania swoich talentów dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu (VET), sektorowi mającemu znaczenie dla odbudowy gospodarczej i społecznej w kontekście COVID-19.

W 2020 r. organizatorzy skupią się na kształceniu i szkoleniu zawodowym na wyższym poziomie (po szkole średniej II stopnia) oraz na umiejętnościach zawodowych na potrzeby transformacji ekologicznej i cyfrowej. Komisja i prezydencja niemiecka za kluczowe uznają promowanie platform cyfrowego uczenia się, tworzenie kultury uczenia się przez całe życie i kształcenia ustawicznego oraz wdrażanie trwałych struktur VET.

Nicolas Schmit, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, powiedział: Rynki pracy potrzebują twórczych umysłów i wykwalifikowanych pracowników, aby umiejętnie przeprowadzić transformację ekologiczną i cyfrową. Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) ma za zadanie szkolić talenty: utalentowane osoby, które mogą rozwijać karierę w naszych społeczeństwach i wnosić wkład w nasze gospodarki. Zapewnienie odpowiednich umiejętności na potrzeby uczenia się przez całe życie jest dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, przedsiębiorstw, związków zawodowych, rządów i innych partnerów ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jestem przekonany, że VET może odegrać ważną rolę w procesie odbudowy.

Anja Karliczek, niemiecka federalna minister edukacji i badań naukowych, podkreśla: Doskonałe kształcenie i szkolenie zawodowe ma ogromne znaczenie w Niemczech i Europie dla zapewnienia nam w przyszłości dobrobytu.Pragniemy wzmocnić współpracę nad VET w Europie i wzajemnie się od siebie uczyć. Chcemy też, aby VET sprostał wyzwaniom przyszłości. Pierwsze kroki w kierunku osiągnięcia tego celu podjęliśmy na nieformalnym spotkaniu ministrów edukacji w Osnabrück wraz z państwami członkowskimi UE, Komisją Europejską i europejskimi partnerami społecznymi. Bardzo się cieszę, że inaugurujemy dzisiaj Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Organizatorami tegorocznej edycji jest Komisja Europejska we współpracy z moim ministerstwem, niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych. Chcemy jak najbardziej skorzystać z możliwości, jakie daje nam to wydarzenie, i zaprezentować korzyści płynące z kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie.

Czytaj więcej...