Przejdź do treści

Regiony UE otrzymają dodatkowe 47,5 mld euro na walkę ze skutkami COVID-19

 
 

pexels carlos pernalete tua 730647

 

 

 

  • Z tych środków będą finansowane projekty od 1 lutego 2020 r. do końca 2023 r.
  • Środki REACT-EU będą udostępniane za pośrednictwem unijnych funduszy strukturalnych
  • Pomoc będzie udzielana głównie tym, którzy najbardziej ucierpieli wskutek kryzysu

Europosłowie zatwierdzili dodatkową pomoc dla regionów UE, która ma wesprzeć je w reagowaniu na społeczne i zdrowotne skutki pandemii COVID-19

Parlament zatwierdził, 654 głosami do 23, przy 17 wstrzymujących się od głosu, REACT-EU, pakiet o wartości 47,5 mld euro, który ma pomóc złagodzić bezpośrednie skutki pandemii COVID-19 we wszystkich regionach Unii.

Pomoc będzie udzielana za pośrednictwem unijnych funduszy strukturalnych. Na rok 2021 przeznaczono kwotę 37,5 mld euro, zaś na rok 2022 – 10 mld euro. Działania objęte REACT-EU będą kwalifikowały się do finansowania od 1 lutego 2020 r. z mocą wsteczną. Środki finansowe można wykorzystywać do końca 2023 r.

Państwa UE będą mogły przeznaczyć część środków na Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, a także programy transgraniczne (Interreg). Inwestycje będą realizowane głównie w sektorach najbardziej dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii.

Szczegółowe informacje na temat porozumienia politycznego, jakie osiągnęli prawodawcy unijni 18 listopada, można znaleźć tutaj.

Kontekst

REACT-EU to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu zminimalizowanie gospodarczych i społecznych skutków pandemii COVID-19. Ma ona formę poprawki do rozporządzenia o wspólnych przepisach, które reguluje okres programowania polityki spójności na lata 2014–2020.

REACT-EU jest kontynuacją dwóch wcześniejszych wniosków dotyczących polityki spójności: inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa i inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa. Obie inicjatywy zaowocowały zmianami sposobu wydatkowania środków na szczeblu regionalnym, tak aby ułatwić odbudowę gospodarczą. Środki na REACT-EU będą pochodzić z instrumentu Unii Europejskiej na rzecz odbudowy Next Generation EU.

Autor: Parlament Europejski.

Klimat, brexit oraz obszary wiejskie tematami grudniowej sesji plenarnej w KR

 
 

logo KRWczoraj (10 grudnia) zakończyła się trzydniowa sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów (KR), w której udział wziął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Podczas posiedzenia poruszono wiele aktualnych kwestii agendy unijnej, które są ważne dla europejskich samorządów lokalnych i regionalnych. Dotyczyły one m. in. zwiększenia ambicji klimatycznych podczas pandemii COVID-19; skutków terytorialnych brexitu i umowy między UE a Wielką Brytanią; odbudowy i zwiększenia odporności na obszarach wiejskich oraz programu prac Komisji Europejskiej na 2021.

Zwiększenie ambicji klimatycznych podczas pandemii COVID-19 było tematem debaty z niemiecką minister federalną ds. środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego - Svenją Schulze. Przedstawicielka obecnie trwającej prezydencji niemieckiej w Radzie Unii Europejskiej podkreśliła, iż pomimo trwającej pandemii ważne jest wzmocnienie współpracy europejskiej w obszarze ochrony środowiska. Europejski Zielony Ład to punkt wyjścia umożliwiający stworzenie nowej Europy będącej bardziej ekologicznym i zrównoważonym miejscem do życia. To również strategia ożywienia gospodarczego całej Europy, dlatego tak ważne jest właśnie osiągnięte porozumienie państw członkowskich w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz instrumentu na rzecz naprawy i odporności, obejmującego środki na ochronę klimatu i różnorodność biologiczną. Ponadto, podczas debaty odniesiono się do kwestii porozumienia w sprawie nowego celu redukcji emisji w UE na 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r., co popierał Europejski Komitet Regionów. W międzyczasie Rada Europejska osiągnęła porozumienie w tej sprawie.

Kolejnym ważnym tematem poruszonym podczas sesji plenarnej KR była kwestia porozumienia pomiędzy Unią Europejską, a Wielką Brytanią oraz skutki terytorialne brexitu. Z końcem grudnia br. zakończy się okres przejściowy. „Chciałbym zapewnić, że Londyn pozostanie kluczowym partnerem dla Brukseli i każdego europejskiego miasta, regionu i kraju. Jeżeli w ciągu najbliższych kilku dni nie uda się osiągnąć porozumienia handlowego, wezwę Borisa Johnsona i UE do przedłużenia okresu przejściowego. Brak porozumienia nie powinien być po prostu opcją” – powiedział burmistrz Londynu Sadiq Khan jednocześnie podkreślając potencjalne koszty braku porozumienia dla obu stron. Podczas debaty członkowie KR zobowiązali się do ścisłej współpracy w celu zapewnienia regularnej oceny wpływu terytorialnego brexitu oraz do wspólnych działań w przyszłości.

Czytaj więcej...

To nie Polska, a polski rząd chce zawetować budżet UE

 
 

IMG 3219Dzisiaj (26.11.2020), podczas posiedzenia Komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER)   Europejskiego Komitetu Regionów, Marszałek Marek Woźniak przedstawił w imieniu polskiej delegacji oświadczenie w sprawie użytej przez Rządy RP i Węgier groźby zablokowania pakietu budżetowego UE. Pakiet ten obejmuje wieloletni budżet UE oraz Fundusz Odbudowy.

Marszałek Woźniak wyraził zaniepokojenie delegacji zapowiedzią weta z powodu objęcia pakietu budżetowego klauzulą praworządności. „Dla nas przedstawicieli samorządów praworządność we wszystkich aspektach naszego życia jest bardzo ważna” – dodał M. Woźniak. Podkreślił również, że opóźnienie przepływu środków byłoby ogromnym zagrożeniem dla samorządów, ponieważ uniemożliwiłoby realizację wielu inwestycji. Oprócz wspomnianego Funduszu Odbudowy, który ma podnieść gospodarkę całej UE z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, późniejszy dostęp do pieniędzy unijnych dotyczyłby także Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ma on zapewnić regionom środki na łagodzenie skutków odchodzenia od węgla. Marszałek zaznaczył, iż oświadczenie nie zostało przyjęte przez delegację jednogłośnie, ponieważ nie jest ona jednolita politycznie. Jednocześnie podkreślił, iż to nie Polska, a polski rząd chce zawetować budżet unijny i nie ma na to poparcia wielu środowisk, w tym również samorządowych. 

Oświadczenie spotkało się z poparciem wielu przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z różnych krajów UE. Podkreślali oni, iż praworządność jest podstawową wartością w Europie i z tego względu kwestie jej dotyczące powinny być debatowane również na forum Europejskiego Komitetu Regionów. Kwestia opatrzenia pakietu budżetowego mechanizmem praworządności pojawiła się również w oświadczeniu Przewodniczącej Komisji COTER. Isabelle Boudineau zaznaczyła, iż jest ona zgodna z postulatami Europejskiego Komitetu Regionów, ponieważ chroni beneficjentów przed ich rządami centralnymi, gdy te nie przestrzegają obowiązujących przepisów.

W dalszej części posiedzenia członkowie COTER debatowali na temat polityki transportowej oraz Europejskiego Roku Kolei, który będzie obchodzony w 2021 r. W dyskusji uczestniczył Matthew Baldwin, zastępca dyrektora generalnego DG ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej, który przedstawił bieżące i przyszłe działania UE w obszarze transportu. Na posiedzeniu podjęto także decyzję o opracowaniu opinii w zakresie lotnisk regionalnych, które ze względu na pandemię borykają się obecnie z poważnymi problemami finansowymi.

Oświadczenie polskiej delegacji

Autor: BIWW

Transport na obszarach podmiejskich w obliczu wyzwań związanych z pandemią COVID-19 tematem Zgromadzenia Ogólnego Sieci PURPLE

 
 

PosiedzeniePan Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, 2 grudnia 2020 roku, wziął udział w 33. Zgromadzeniu Ogólnym Sieci PURPLE. Wielkopolska jest aktywnym członkiem Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE od 2012 roku.
W tym roku głównym tematem Zgromadzenia był wpływ pandemii na rozwój obszarów podmiejskich. Regiony partnerskie PURPLE, w tym Wielkopolska reprezentowana przez pracowników Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz Biura Wielkopolski w Brukseli od czerwca br. pracują nad dokumentem pt. „Obszary podmiejskie w obliczu wyzwań Covid 19”.

Podczas 33. Zgromadzenia Ogólnego Pan Marszałek przedstawił sytuację wielkopolskiej kolei w czasach pandemii, wskazując jak ważną rolę pełni transport zbiorowy oraz jakie są zagrożenia dla jego funkcjonowania. Ponadto przedstawił szereg działań prowadzonych przez Samorząd Województwa mających na celu utrzymanie dotychczasowego poziomu funkcjonowania wielkopolskich kolei. Rozpoczęta dziś przez Pana Marszałka dyskusja nt. transportu zbiorowego aktywnie wpisze się w inicjatywę Europejskiego Roku Kolei, który będzie obchodzony 2021 roku.

Autor: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie REACT-EU

 
 
 
 

belgiumWczoraj (tj. 18.11) Komisja z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w Radzie, w sprawie pakietu „Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy” (REACT-EU). Jest to pierwszy dokument dotyczący polityki spójności, odnośnie do którego negocjacje trójstronne zostały zakończone w oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie tekstów prawnych przez zgromadzenie plenarne Parlamentu Europejskiego i Radę.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Z zadowoleniem przyjęłam dzisiejsze porozumienie polityczne w sprawie REACT-EU. Polityka spójności od samego początku znajduje się w centrum walki z pandemią dzięki inicjatywom inwestycyjnym w odpowiedzi na koronawirusa. Ta nowa inicjatywa stanowi kolejny krok we wspieraniu odbudowy państw członkowskich, zapewniając dodatkowe środki finansowe na wypełnienie luki między pierwszą reakcją na sytuacje nadzwyczajne a długoterminowym ożywieniem gospodarki wspieranym w okresie programowania 2021-2027. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić sprawiedliwe i spójne ożywienie gospodarcze.

Dzięki specjalnej kwocie w wysokości 47,5 mld euro (50,5 mld euro w cenach bieżących) REACT-EU będzie kontynuować i rozszerzać działania w zakresie reagowania kryzysowego i środków naprawczych realizowane za pośrednictwem obu pakietów inwestycyjnych w odpowiedzi na koronawirusa (CRII and CRII+), zapewniając w ten sposób sprawne i ciągłe ożywienie gospodarcze i społeczne w kontekście pandemii koronawirusa.

Czytaj więcej...