Możliwości dla miast i regionów w ramach inicjatywy „Science meets regions – upowszechnianie wiedzy nt. polityki na szczeblu lokalnym i regionalnym” !

Utworzono: wtorek, 20 lipiec 2021 08:23
Biuro Wielkopolski w Brukseli
 

science meets region obrazekW ramach akcji przygotowawczej „Science meets regions – upowszechnianie wiedzy na temat polityki na szczeblu lokalnym i regionalnym” prowadzone są prace nad budową potencjału w zakresie kształtowania polityki opartej na badaniach na poziomach lokalnym i  regionalnym. Działania te obejmują inicjatywy sieciowe, wymianę dobrych praktyk, rozwiązań oraz instrumentów w obszarze tworzenia polityki opartej na badaniach. Do 17 września br. w naborze do wzięcia udziału w inicjatywie mogą wziąć udział regiony, miasta oraz sieci zrzeszające regiony. Podmiotem odpowiedzialnym za inicjatywę „Science meets regions ” jest Wspólne Centrum Badawcze.

Kto może aplikować?

  1. Pojedyncze regiony i miasta – inicjatywa „Science meets regions” adresowana jest do szczebla niższego niż krajowy, co oznacza, iż wyłącznie organy sektora publicznego, regiony, części regionów, miasta oraz gminy uprawnione są do aplikowania w ramach naboru;

Inicjatywa dedykowana jest głównie podmiotom, które odpowiadają za kształtowanie polityki, jednakże duże znaczenie ma również powiązanie ze środowiskiem naukowym i akademickim. W myśl inicjatywy cenne jest tworzenie partnerstw z instytucjami akademickimi lub badawczymi, z jednoczesnym uwzględnieniem, iż zawsze głównym partnerem musi być organ władzy publicznej posiadający kompetencje do kształtowania polityki, której dotyczy wniosek konkursowy.

Warto wiedzieć, że:

- aplikacje przesłane przez agencje lokalne lub inne podmioty regionalne(np. lokalne lub regionalne agencje rozwoju) ściśle związane z władzami publicznymi rozpatrywane będą indywidualnie dla każdego przypadku.

istniejące stowarzyszenia lub sieci regionów oraz miast mogą pełnić rolę wspierającą, aczkolwiek nie powinny występować jako wnioskodawca, gdyż rola ta jest zastrzeżona dla władz miejskich i regionalnych w ramach ich własnych kompetencji.

  1. Sieci regionów i miast

- w przypadku komponentów wieloregionalnych, jeden z partnerów działać będzie jako partner wiodący, który odpowiada za złożenie wniosku i koordynowanie całego procesu, w tym: kontakt z podmiotami ds. logistycznych i organizacyjnych. Partner wiodący podlega takim samym kryteriom kwalifikowalności, jakie stosowane są wobec pojedynczych regionów i miast;

- sieci wieloregionalne składają się z minimum 3 partnerów, z których co najmniej dwa stanowią regiony państw członkowskich UE;

- miasta i regiony mogą aplikować jako partner wiodący wyłącznie jeden raz, co oznacza, że mogą tego dokonać we własnym zakresie lub jako partner wiodący sieci.

Tematyka konkursu:

Do naboru można zgłaszać aplikacje tematycznie związane z priorytetami obecnej Komisji Europejskiej, czyli: Europejskim Zielonym Ładem, Europą na miarę ery cyfrowej, gospodarki służącej ludziom, silniejszej pozycji Europy na świecie, promowaniu europejskiego stylu życia oraz nowemu impulsowi dla demokracji europejskiej. Organizatorzy zastrzegają, że pierwszeństwo udzielane zostanie aplikacjom dot. tematyki odbudowy po pandemii COVID-19 oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

Uwaga: niezależnie od tematu wniosek konkursowy powinien być również związany z tematyką rozwoju regionalnego. Aplikujący powinni przedstawić zgodność z istniejącymi lub przyszłymi strategiami dot. inteligentnych specjalizacji (będzie to pozytywnie ocenione w procesie oceny). Ponadto, we wnioskach należy wyraźnie wskazać na powiązania pomiędzy wielkimi wyzwaniami społecznymi wskazanymi i rozwiązywanymi w ramach priorytetów KE a lokalnymi wyzwaniami społecznymi, z którymi mają się zmierzyć – innymi słowy należy wskazać, jak rozwiązywanie problemów na poziomie lokalnym wpłynie na stan tych problemów w większym wymiarze.

Jakie są możliwości dla poszczególnych zainteresowanych?

  1. Dla pojedynczych regionów i miast przewidziane są następujące rodzaje wsparcia:

- wsparcie finansowe na organizację kilkudniowych wydarzeń partycypacyjnych i obozów innowacji, z uwzględnieniem logistyki, komunikacji i kontaktów zewnętrznych. Finansowanie udzielone zostanie na mocy istniejącej umowy ramowej Komisji Europejskiej. Wykonawca odpowiadać będzie za kwestie organizacyjne w porozumieniu z jednostką organizującą i Wspólnym Centrum Badawczym. Całkowite wsparcie finansowe dla jednego uczestniczącego podmiotu nie może przekroczyć 30 000 euro, ale nie będzie ono wypłacane bezpośrednio jednostce. Uczestniczący w inicjatywie ma prawo, w razie potrzeby, wnieść dodatkowe środki finansowe z innych źródeł.

- wsparcie metodologiczne – Wspólne Centrum Badawcze dysponuje bogatym doświadczeniem w obszarze procesów partycypacyjnych i współtworzenia, którym będzie dzielić się z uczestnikami projektu na regularnych spotkaniach. Ponadto, doświadczeni prowadzący pomogą w zorganizowaniu wydarzeń. Możliwe jest także wsparcie dostosowane do potrzeb w zakresie zaangażowania obywateli.

- wsparcie naukowe – inicjatywa „Science meets regions” skupia się przede wszystkim na wspieraniu polityki lokalnej i regionalnej za pośrednictwem najlepszych dostępnych badań naukowych ze źródeł zarówno lokalnych, krajowych, jak i międzynarodowych. Wspólne Centrum Badawcze zobligowało się do zapewniania doradztwa i wsparcia naukowego, w przypadkach gdy tematyka zbieżna jest z przedmiotem badań Centrum. Warto wiedzieć również, że jeśli organizatorzy dostrzegą, że koniecznym będzie zgłębienie wiedzy w danym obszarze, w celu uzupełnienia lub poszerzenia jej  przed wydarzeniem, to można skorzystać z możliwości sfinansowania badań na małą skalę przez właściwe instytucje naukowe.

b) Możliwości dla sieci wieloregionalnych są takie same jak wskazane powyżej dla pojedynczych miast i regionów. Zaangażowanie poczwórnej helisy (element systemu innowacji, w którym kluczowe znaczenia ma odpowiadanie na wyznaczone potrzeby, w tym społeczne. Poczwórna helisa oznacza współpracę władz publicznych ze środowiskiem naukowym, gospodarką, mediami i społeczeństwem obywatelskim) i obywateli będzie w tym przypadku możliwe w niższym stopniu, gdyż sieci będą obejmować wiele ekosystemów, zaś udzielane wsparcie będzie ogniskować się wokół tworzenia sieci oraz koordynowania polityki między regionami i miastami należącymi do sieci. Angażowanie zainteresowanych stron w danym temacie obejmować powinno np. zapraszanie do współpracy organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Całkowite wsparcie finansowe na sieć nie powinno przekraczać 50 000 euro.

Przewidywalny harmonogram projektów dla sieci jest następujący:

- faza przygotowawcza: 0-3 miesiące od daty wyboru kandydata;

- wydarzenie partycypacyjne lub obozy innowacyjne: 4 – 12 miesiące po wyborze terminu;

- faza dalszych działań:

            -  miesiąc po zakończeniu wydarzenia jego uczestnicy zobligowani będą do przedstawienia sprawozdania opisującego fazę przygotowawczą i bezpośrednie wyniki samego wydarzenia (1);

            - 3-6 miesięcy po zakończeniu wydarzenia od jego uczestników oczekuje się dostarczenia rozbudowanego raportu dot. informacji w jaki sposób rezultaty wydarzenia przekładają się na nowe lub trwające procesy polityczne, np. jakie będą długofalowe skutki działań (2).

Ostateczne daty wydarzeń będą uzgadniane i planowane ze Wspólnym Centrum Badawczym.

Jakie kryteria należy spełnić, aby móc aplikować?

  1. Kryteria dla pojedynczych regionów i miast

- aktualność wybranego tematu i jego związek z priorytetami KE;

- zaangażowanie i zobowiązanie uczestników poczwórnej helisy do podejmowania działań;

- powiązanie z istniejącymi procesami reform strukturalnych – należy uwzględnić, aby przeprowadzane wydarzenia nie były „samodzielne”, zaś uczestnicy powinni być w stanie udowodnić, iż przewidziane działania są związane z już toczącym się procesem lub istniejącym mechanizmem np. strategiami inteligentnych specjalizacji na poziomie lokalnym lub regionalnym. Uczestnicy powinni również przygotować plan przygotowawczy i plan kontynuacji działań;

- przygotowanie oczekiwanego wpływu procesu i sposobów jak go osiągnąć;

- przygotowanie przewidywanych działań komunikacyjnych.

b) Kryteria dla sieci regionów i miast 

Kryteria dla sieci miast i regionów są takie same jak w przypadku pojedynczych miast lub regionów, jednakże większa uwagą zwraca się na aspekt tworzenia sieci kontaktów i wymiany najlepszych praktyk.

Wspólne Centrum Badawcze zastrzega sobie prawo ostatecznego wyboru przyszłych beneficjentów inicjatywy we współpracy z Europejskim Komitetem Regionów. Informacje zwrotne będą udzielane na żądanie wyłącznie aplikującym, którzy chcą ponownie złożyć wniosek konkursowy w przyszłym naborze tj. w 2022 r.

Ważne informacje i terminy

Termin do zgłaszania zainteresowania upływa 17 września 2021 r.

Wyniki zostaną ogłoszone 15 października 2021 r..

W styczniu 2022 r. wyłonione podmioty rozpoczną prace w ramach inicjatywy.

Druga możliwość zgłaszania się  do naboru w ramach inicjatywy „Science meets regions”  przewidziana została na 2022 r.

Przewodnik po inicjatywie znajduje się tu, zaś formularze aplikacyjne można wypełnić tu.

W razie pytań lub wątpliwości, więcej informacji można uzyskać kontaktując się z organizatorami za pośrednictwem e-maila -  JRC-INFO-SMR@EC.EUROPA.EU

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. ERRIN i KE